GOM Inspect教學視頻


第壹集 – 圖形用戶介面

第二集 – 輸入點雲

第三集 — 編輯網格

第四集 — 簡單檢測

第五集 — 檢測截面

第六集 — 額外的對齊計算

第七集 — 公差,RPS尺寸

第八集 — 基於圖樣的檢測 – 各種截面

第九集 — 基於圖樣的檢測 – 二維截面

第十集 — 形位分析(GD&T)